صدا و سکوت

روزی روزگاری انگاشتم که صدایی هستم
و پنداشتم که دنیایی را دگرگون می سازد؛
اینک سکوتی هستم که مرا دگرگون میسازد.

ارسال یک دیدگاه